Процес проходження атестації

/Files/images/78397598.jpg

Атестацію педагогічних працівників проводять у три основні періоди. У першому, підготовчому періоді члени педагогічного колективу ознайомлюються з основними атестаційними умовами й вимогами, що сприяє узгодженню громадської думки, запобігає майбутнім конфліктам. Із цією метою проводяться інструктивно-методичні наради, засідання методичних об'єднань, профспілкові збори, виготовляються спеціальні стенди. Формується атестаційна комісія.Протягом другого періоду здійснюється оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників за двома комплексними показниками - узагальненими підсумками діяльності й експертною оцінкою практичної діяльності. За першим показником учитель має право представити творчий звіт, науково-методичну чи дослідно-експериментальну роботу. Другий показник включає оцінку адміністрації школи, шкільного й районного методичного об'єднання, учнів і батьків, одержану на основі діагностування педагогічної діяльності, уточненого та скорегованого атестаційною комісією.На третьому, заключному етапі здійснюється фіксація результатів роботи вчителя, установлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років.Умови проведення атестаціїАтестація педагогічних працівників здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення «зрізів навчальних досягнень учнів», контрольних робіт, тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в навчальних закладах з урахуванням думки батьків та учнів.Умовою атестації педагогічного працівника є наявність фахової освіти та його володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов'язків згідно з Конституцією України (стаття 10).Усі педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження, атестуються на рівних умовах. Згідно з пунктами 2.1-2.5 Положення про атестацію, атестації на відповідність посаді з установленням однієї з кваліфікаційних категорій, а за умов, зазначених у пункті 5.5 Типового положення, із присвоєнням педагогічного звання, підлягають педагогічні працівники з вищою освітою.Винятків немає для директора та його заступників, а також для пенсіонерів (у тому числі на умовах строкового договору), педагогів, для яких навчальні заклади не є основним місцем роботи.Педагогічні працівники, які викладають два й більше предметів, атестуються з того предмета, з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти.Відмова від чергової атестаціїПедагогічні працівники мають право відмовитись від проходження чергової атестації. У цьому випадку їм установлюється кваліфікаційна категорія, на ступінь нижча від тієї, яку вони мали за наслідками попередньої атестації, а для працівників з педагогічними званням припиняється чинність відповідного звання. Не допускається відмова від атестації педагогічних працівників, щодо яких постало питання про їхню невідповідність займаній посаді.Позачергова атестаціяПозачергову атестацію можливо пройти, за необхідністю, до закінчення п'ятирічного терміну (наприклад, при готовності й бажанні працівника підвищити категорію завчасно, при вирішенні питання про звільнення працівника й ін.), але не раніше як через рік від дня видання наказу за підсумками атестації керівником навчального закладу або органом державного управління освіти за підсумками атестації.Оскарження рішення атестаційної комісіїЗгідно з п.9.1.-9.2. Положення про атестацію, у разі незгоди з рішенням атестаційної комісії при навчальному закладі педагогічний працівник має право у двотижневий строк від дня вручення йому атестаційного листа звернутися зі скаргою до атестаційної комісії вищого рівня. Подана скарга розглядається у двотижневий термін від дня її надходження.Рішення атестаційної комісії вищого рівня є підставою для скасування попереднього й видання нового наказу про встановлення (підтвердження, не підтвердження) працівнику відповідної кваліфікаційної категорії, посадового окладу (ставки заробітної плати) чи присвоєння (підтвердження, не підтвердження) педагогічного звання від дня прийняття рішення атестаційною комісією навчального закладу (органу державного управління освітою), дії якої оскаржувались.Умови збереження кваліфікаційних категорій та педагогічних званьЗа викладачами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів, які переходять працювати до загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів, зберігаються присвоєні їм кваліфікаційні категорії, педагогічні звання до наступної атестації. Така сама умова поширюється й на педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів, які переходять на викладацьку роботу до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладів.За педагогічними працівниками, які перебувають у відпустках із приводу вагітності, пологів і догляду за дитиною (ст. 179 КЗпП України), зберігаються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, чинність яких продовжується після виходу на роботу до наступної атестації на загальних підставах. Час перебування в даних відпустках вилучається з міжатестаційного періоду.Не розглянуті атестаційною комісією (не підтверджені або не змінені) протягом 5-ти років з дня установлення (присвоєння) кваліфікаційної категорії посадові звання втрачають чинність.Якщо педагогічні працівники з поважних чи незалежних від них причин не можуть пройти чергову атестацію, то за погодженням з атестаційною комісією вищого рівня термін дії попереднього рішення атестаційної комісії при навчальному закладі може бути подовжений на один рік.Рівень посадового окладу в залежності від кваліфікаційної категоріїЗа результатами атестації керівник навчально-виховного закладу або органу державного управління освіти видає наказ, який у тижневий строк доводиться до відома атестованого, колективу та подається в бухгалтерію для нарахування педагогічному працівнику заробітної плати згідно з установленим посадовим окладом (ставкою заробітної плати) з дня прийняття рішення атестаційної комісії. Відповідний посадовий оклад установлюється в межах схеми посадових окладів (пункт 1.1 Положення про атестацію). При визначенні посадового окладу враховуються професійна компетентність, стаж та якість педагогічної роботи. При зміні місця роботи педагогічному працівнику видається атестаційний лист, що є підставою для тарифікації його за новим місцем роботи.Особи, які мають педагогічне навантаження з певних навчальних предметів і одночасно перебувають на посадах вихователів у цих же закладах, атестуються з того предмета, з якого вони мають навантаження за фахом освіти. У даному випадку оплата праці відповідно до отриманої внаслідок атестації категорії поширюється як на години педагогічного навантаження вчителя, так і на години його навантаження як вихователя до наступної атестації.

Педагогічне навантаження вчителя

Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності - це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Порядок попередження педагогічних працівників про педагогічне навантаження в наступному навчальному роціВідповідно до норми «Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 р. № 455 (з наступними змінами, внесеними наказом МОН України від 10.04.2000 р. № 73), прямим обов'язком керівника закладу освіти є доведення до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) про педагогічне навантаження в наступному навчальному році. У випадку повної відсутності можливості забезпечити педагогічного працівника навчальним навантаженням питання вирішується шляхом скорочення штату працюючих (із дотриманням чинного законодавства). Установлення та розподіл навантаження для педагогічних працівниківВідповідно до закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою.Навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється директором установи за узгодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України).Окрім педагогічного навантаження вчителя на тарифну ставку 18 навчальних годин на тиждень робочий час включає інші види педагогічної діяльності в такому відношенні до тарифної ставки: класне керівництво - 20-25 %;перевірка зошитів - 10-20 %;майстернями - 15-20 %;навчальними кабінетами - 10-15 %.У вихователя загальноосвітнього навчального закладу навантаження становить 30 годин, а у вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) - 25 годин на тиждень, що складає тарифну ставку.Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Чи має право педагогічний працівник відмовитись від навантаження на ставку?Установлення неповного робочого часу (у тому числі педагогічним працівникам) регулюється ст. 56 Кодексу законів про працю України. Так, за угодою між працівником і власником чи вповноваженим органом (у даному випадку директором закладу освіти) неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом. Причому прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, яка перебуває під опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку стосовно встановлення неповного робочого часу, має бути задоволене. Одностороннє небажання педагогічного працівника без зазначених поважних причин працювати з неповним навантаженням може розцінюватись як порушення умов трудового договору. Обмеження обсягу навантаження педагогічних працівниківОбсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.Учителям вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителям, які навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні в лікарнях, і викладачам педучилищ визначається два рази на рік до початку першого та другого півріччя, а викладачам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів визначається один раз на рік до початку навчального року. Тривалість робочого часу вчителяВідповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.Робочий час учителів та інших педагогічних працівників загальноосвітніх закладів регулюється затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого навантаження, а також планів виховної та методичної роботи.Під час канікул, які не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.Питання про тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється посадовою Інструкцією, згідно з якою ставки заробітної плати педагогічних працівників установлюються, виходячи із витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). Короткі перерви, передбачені між уроками (лекціями), є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв установлюється відповідно до положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, професійно-технічних закладів час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім 1-х класів, де навчаються діти шестирічного віку, - 35 хв, у 2-4-х класах - 40 хв. Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків у зв'язку зі зменшенням їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, установленого під час тарифікації.

Кiлькiсть переглядiв: 281

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Мелітопольська загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. № 6

вулиця Монастирська, 185,
72319, Запорізька область, місто Мелітополь,
Україна

Дата останньої зміни 16 Червня 2021

Фотогалерея