Методична робота ЗОШ № 6 – системавзаємопов’язаних заходів

і дій спрямованих на розвиток компетентності педагогів школи.

У 2017/2018 н.р. методична робота в місті здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положень про дошкільний, загальнооосвітній навчально-виховний, позашкільний заклади, Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції «Нова українська школа», нових Державних стандартів початкової, базової, загальної, середньої освіти, Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018–2022 рр., Положення про методичний кабінет, наказу управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області від 22.09.2017 № 618 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2017/2018 навчальному році», документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, КЗ «ЗОІППО»ЗОР, наказу директора школи «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2017-2018 н.р.»

Головним завданням школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя й колективу в цілому, створення умов для підтримання інтелектуального фону, виховання дієвого інтересу до навчально-виховної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення потреб у самовдосконаленні. Методична робота в школі спрямована на формування особливого типу педагога з новим мисленням – демократичним, інтуїтивним, прогностичним, акмеологічним. Розв’язанню цього завдання сприяла розроблена структура шкільної методичної роботи, сервісний підхід, система нарощування та оновлення фахових знань, нових педагогічних ідей, технологічне навчання, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Дослідження єдиної науково-методичної проблеми було центральною ланкою методичної роботи педагогів школи.

На п’ятому, завершальному етапі, відбулося підбиття підсумків роботи над проблемою. Здійснено обробку результатів опанування нових форм і методів роботи, новітніх педагогічних технологій, узагальнено найкращий досвід роботи вчителів. Адміністрація школи, методичний актив, педагоги навчального закладу забезпечили:

ü комплексність розв’язання проблеми (охоплювала як навчальну, так і виховну роботу);

ü усі педагоги брали участь у її реалізації (індивідуальні плани самоосвіти, проблемні теми ШМО, творчих, динамічних, ініціативних груп);

ü у школі вироблено систему традицій, технологій, спрямованих на реалізацію проблеми (2013-2018 н.р.) тощо.

Узагальнювальний етап проходив протягом 2017-2018 н.р. результати:

ü узагальнення, аналіз отриманих результатів, вироблення практичних рекомендацій (засідання педагогічної ради «Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою школи «Удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності вчителя» та вибір нової єдиної науково-методичної проблеми на 2018-2023 рр. )

ü проведення творчих звітів шкільних МО, творчих, динамічних груп про результати роботи над проблемою (засідання ШМО, протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р.

ШМР «Підсумки роботи педагогічного колективу школи над науково-методичною проблемою «Удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності вчителя». Досягнення та проблеми (травень 2018 р.)

ü Оформлено результати дослідження у вигляді методичних порад, рекомендацій творчих груп, випуску методичних бюлетенів, вісників:

«Міжпредметні зв’язки та інтеграція: спільне, відмінне» (МО вчителів початкових класів)

«Нестандартний урок: завдання, особливості» (МО вчителів природничих дисциплін)

«Зернини педагогічного досвіду. Види робіт за допомогою інтерактивної дошки (МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури)

«Творчий учитель – творчий учень в Новій українській школі» (МО вчителів школи І ступеню)

ü Створено банк інформації щодо впровадження проблеми в навчально-виховний процес (6 шкільних МО)

ü Проведено підсумкову методичну конференцію «Сучасний навчально-виховний процес: сутність та інноваційний потенціал» (2018 р.)

ü Пройшли педагогічні читання «Методична, психолого-педагогічна підтримка розвитку творчої особистості школяра» (2018 р.)

Результати роботи школи над науково-методичною проблемою забезпечили підвищення майстерності, творчого потенціалу педагогів.

Організаційно методичне забезпечення реалізації науково-методичної проблеми школи спрямовувалося на удосконалення професійної компетентності педагогів, формування у вчителів свідомого сприйняття продуктивних, діяльнісних технологій навчання, що забезпечують умови компетентнісно зорієнтованого навчання, соціалізацією навчально-виховного процесу, розвиток в учнів життєвих компетенцій.

Новий формат діяльності методичних підрозділів школи сприяв удосконаленню системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівнів педагогічних працівників в умовах оновлення змісту освіти. Нетрадиційні форми методичної роботи сприяли формуванню професійних компетенцій вчителів готували їх для участі у реформаційних освітніх процесах. Основними формами методичної роботи були: тренінги, ділові ігри, творчі звіти, методичні виставки в форматі Методичної галереї, методична естафета «Історія успіху мого учня», методичні діалоги тощо.

Діяльність практичного психолога в школі здійснювалася у співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу.Професійна взаємодія з вчителем – важлива складова цієї діяльності, оскільки від неї залежить ефективність навчально-виховного процесу в цілому.

Робота з педагогічним колективоммістить в собі дослідження особистісної сфери учителя, міжособистісних взаємин (взаємин у педагогічному колективі), факторів, що сприяють або заважають розвитку вчителя, виявляють стиль спілкування з учнями і т.п. Крім того, педагогічнийколектив повинен бути завжди в курсі останніх психологічних новинок, починаючи від оптимізації міжособистісного спілкування, і, закінчуючи особливостями поведінки людей схильних до адитивної поведінки.

Протягом 2017-2018 навчального року з педагогічним колективом були проведені наступні заходи:

· розробка рекомендацій вчителям з проблем формування класних колективів, оптимізації взаємин у колективі.

· «Психологічні зустрічі» - консультування вчителівз професійних проблем.

· вивчення рівня емоційного вигорання педагогів (методика В.Бойко).

· тренінг щодо профілактика емоційного вигорання «Світячи інших не згори сам».

· бесіда «Психолого-педагогічні умови збереження психічного здоров'я школярів»

· індивідуальне та групове консультування: «Проблеми супроводу сімей, які потребують особливої уваги»

· тренінгове заняття «Створення безпечного простору в учнівському середовищі».

· бесіда з елементами тренінгу «Профілактика та попередження девіантної поведінки учнів»

· психологічна просвіта «Рівень мотивації як головна умова успішного навчання учнів», «Роль педагога у вирішенні конфліктних ситуацій в учнівському колективі».

· розробка рекомендацій щодо збереження психологічного здоров’я.

Стратегічним завданням методичної роботи був розвиток мобільності суб’єктів освітнього простору школи:

· у педагогів – у здатності до посиленої адаптації в мінливих умовах професійної діяльності до освоєння інновацій в освіті, повноцінної професійної та особистісної самореалізації, самоосвіти, самовдосконалення;

· в ШМО – до гнучкості сприйнятливості до новизни, чутливості до потреб і можливостей педагогічних працівників;

Слід відмітити у цьому напрямку результативну роботу ШМО вчителів початкових класів які провели нестандартне засідання педагогічної ради (спільно з педагогами ДНЗ № 26 «Світанок») «Початкова школа на шляху реформування», круглий стіл «Досвід підготовки до реалізації Нових Державних Стандартів, освоєння компетентностей НУШ. Узагальнення та поширення ППД у формі творчого звіту (С.С.Мирошниченко, Л.І.Бакланова) та педагогічного вечора «Час пік для ювіляра» (Т.Н.Іванова, Л.І.Бакланова, І.І.Набокова), методичної естафети «Історія успіху мого учня» (Щетиніна М.О., Голдирєва В.В.. Киченко О.В., Романюк Н.В., Ольховик І.С.)

Основним завданням,яке стояло перед методичним активом, адміністрацією навчального закладу було завдання побудови нової гнучкої моделі методичного сервісу, що оперативно та своєчасно реагує на потреби педагогів різних рівнів професійної компетентності, суб’єктів педагогічної діяльності.

На засіданні шкільної методичної ради було заслухано питання «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування педагогів навчального закладу». Ухвалено матеріали науково-пошукового проекту «Організація індивідуального супроводу вчителя в системі методичної роботи та сервісного обслуговування педагогів навчального закладу в умовах НУШ на 2018-2020 рр.»

На засіданні педагогічної ради розглянули питання «Перехід до методичного сервісу як одного з елементів відкритої освіти»

В системі сервісних послуг навчального закладу активізовано інформаційні, організаційно-методичні, науково-методичні, навчально-методичні, аналітичні, психолого-педагогічні послуги. Але ресурси забезпечення, науково-методична підтримка інші сфери методичних послуг як ресурсної основи інноваційного освітнього простору школи потребують удосконалення, нового формату діяльності.

Вдалися заплановані: методичні заходи в міжкурсовий період «Галерея досягнення», робота по узагальненню досвіду діяльності окремих педагогів (вчителів-методистів Стрєлкової І.А., Ісаєвої Т.О., старших учителів Бакланової Л.І., Іваницької О.В.) – в межах міста, спеціалістів вищої категорії: Мирошниченко С.С., Гулєвського В.Б., Боглаєвої М.Б. в межах школи.

Надавалася допомога в підготовці до фахового конкурсу «Учитель року – 2018», у публікації матеріалів, розміщення методичних знахідок на Інтернет-сайтах, постійно проводилося фахове консультування. Педагогам школи було надано можливості для користування бібліотекою, банком «Старший урок», «Обдарована дитина» шкільного методичного кабінету. Новітні технічні засоби навчального закладу – три інтерактивні дошки функціонували в кабінетах історії, англійської мови, української мови та літератури. Доступ до їх використання був наданий усім педагогам. Демонстрували можливості Smart дошки атестуємі педагоги на відкритих уроках для вчителів міста:

Стрєлкова І.А. – світова література

Ісаєва Т.О. – історія України

Мирошниченко С.С. – початкові класи

Іваницька О.В. – українська мова та література

Боглаєва М.Б. – математика

Гречішнікова А.С. – психолог та інші.

Організаційно-методичне забезпечення реалізації програми «Обдарованість» спрямовувалися на удосконалення професійної компетентності педагогів, формування в учителів свідомого сприйняття продуктивних, діяльнісних технологій що забезпечують умови успішної роботи зі здібними та обдарованими учнями. У 2017-2018 н.р. на високому методичному рівні пройшли:

Ø методична нарада «Навчаємося разом: новий формат сучасної школи. Мотивація навчальної діяльності – основна умова успішного навчання здібних та обдарованих дітей» (листопад 2017 р.)

Ø методичний аукціон «На шляху до НУШ»

Ø методична оперативка «10 компетентностей нової української школи» (жовтень 2017)

Ø тренінг «Психолого-педагогічний супровід здібної та обдарованої дитини» (вересень 2017)

Ø науково-методична конференція «Розвиток ініціативи і творчості педагогів школи на шляху реалізації завдань шкільної науково-методичної проблеми «Удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності вчителя» (2018 р.)

Ø методичне інформування «Пропонуємо участь» (конкурси, тренінги, проекти, вебінари, інтернет-конференції та презентації)

На засіданні шкільної методичної ради було заслуховано питання:

Ø робота з обдарованими учнями. Участь старшокласників в МАН, ЮДІТ (жовтень 2017)

Ø організація предметних олімпіад. Роль педагогів школи у підготовці школярів до участі у ІІ-ІІІ турах Всеукраїнських предметних олімпіад. (жовтень 2017)

Ø впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Оптимальне поєднання традиційних методів, активних та інтерактивних форм, методів методичної роботи з педагогами в напрямку підтримки здібних, обдарованих дітей, молоді (грудень 2017)

Ø презентація досвіду проектних команд вчителів школи І ступеню «Паростки надій», «Наступність», «Адаптація» (лютий 2018)

Забезпечуючи наступність і безперервність у змісті та організації методичної роботи з педагогічним кадрами методичний актив, адміністрація школи провели у 2017-2018 н.р.:

спільні методичні заходи для вчителів ДНЗ № 46 «Світанок».

Найбільш вдалими у напрямку роботи зі здібними школярами та вихованцями стали:

Ø засідання круглого столу «Психологічна готовність до школи – важлива умова успішного навчання» (вересень 2017);

Ø педагогічний консиліум «Адаптаційний період учнів 1-х класів» (листопад 2017);

Ø взаємовідвідування відкритих методичних заходів «Логіко-математичний розвиток дитини у старшій групі»;

Ø семінар «Вивчення та аналіз навчальних програм ДНЗ та 1-х кл. НУШ» (лютий 2018);

Ø Спільна педагогічна рада «Початкова школа на шляху до НУШ» (лютий 2018).

Для вчителів школи І-ІІ-ІІІ ступенів пройшли методичні заходи:

Ø «Впровадження нового Державного стандарту у школі І-ІІ ст.» - методичний вісник;

Ø психолого-педагогічні консиліуми : «Підсумки адаптацій учнів 5-х класів», «Наступність роботі педагогів школи ІІ-ІІІ ступенів. Особливості навчання старшокласників» (грудень 2017).

Шкільний методичний кабінет у 2017-2018 н.р. поповнили матеріали:

Ø «Відкриті уроки 2017-2018 н.р.»

Ø «Новий досвід колег. Узагальнення у межах школи та міста»

Ø Матеріали методичної естафети «Історія успіху мого учня 2017-2018 н.р.»

Ø Матеріали методичної сесії «Створюємо передумови для реалізації Концепції «Нова українська школа» Плекаємо творчу особистість»

Ø Матеріали міських семінарів – практикумів вчителів початкової ланки «Інтегроване навчання в умовах реформування початкової освіти» та ШМО вчителів української мови та літератури «Педагогічна практика «З досвіду роботи для слухачів КПК м.Мелітополя та району»

Ø Методичними наробками членів творчих груп «Використання ігрового моделювання на уроках у початковій школі» (кер.Мирошниченко С.С.)

Ø «Упровадження інформаційних технологій та ІКТ як активного засобу розв’язання завдань виховного процесу» (кер.Мишустіна Н.В.)

Ø «Шляхи вдосконалення профільної освіти»

Ø «Розвиток фізичних здібностей учнів як необхідна складова інтелектуального розвитку дитини»

Із метою формування в учнів певних компетентностей і вміння застосовувати знання на практиці педагоги школи впроваджують новітні освітні технології: інформаційно-компютерні технології, проектні технології, технології інтерактивного навчання, технологію критичного мислення, тренінгові технології, технологію продуктивного навчання. Із метою систематизації інформації про впровадження інформаційних педагогічних технологій у шкільному методичному кабінеті складено каталог інновацій, який постійно оновлюється. В умовах реформування системи загальної середньої освіти виникла потреба зміни підходів до визначення змісту та структурних компонентів методичної роботи, застосування оптимальних форм її організації. Саме в цьому напрямку зорієнтована робота методичної служби школи (методична естафета, методичні діалоги, методичний аукціон, рольові ігри, інтерактивні вправи, бліц-інтерв’ю).

Спираючись на глибокий аналіз результатів діяльності педколективу за 2017-2018 н.р. були виявлені такі недоліки та невирішені проблеми, а саме:

Ø Корекції та розвитку потребує робота класних керівників щодо формування у дітей і підлітків правової культури, вихованості, здорового способу життя, вмотивованості до навчання та рівня навчальних досягнень;

Ø Не всі заходи, підпорядковані реалізації науково-методичної проблеми, мають адресний характер стосовно кожного конкретного вчителя, спрямовані на впровадження інноваційних технологій;

Ø Спостерігається невідповідність результатів педагогічної діяльності рівню відповідної кваліфікаційної категорії, низький рівень сформованості рефлексійних умінь та навичок, умінь щодо організації і проведення автомоніторингового дослідження.

/Files/images/19235634.jpg/Files/images/57404615.jpg

Науково-методична робота ЗОШ № 6 м. Мелітополя – цілісна, заснована на досягненнях науки, передового досвіду, аналізу стану навчально-виховного процесу, нормативних документах про школу. Структура методичної роботи щодо зростання педагогічної компетентності, майстерності вчителів побудована на основі діагностичних даних «Рівень професійної педагогічної компетентності вчителів школи», завдань науково-методичної проблеми міста і школи, аналізу результатів навчально-виховного процесу.

У школі працює 43 педага, із них 1 вихователь ГПД, 1 бібліотекар, психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, хореограф.

Методична робота з педагогами школи планується і здійснюється на основі принципів індивідуалізації та диференціації, з урахуванням найближчого рівня розвитку професійної педагогічної компетентності учителя на 3-х рівнях.

2013-2014( у школі працює46 педагогів)2014-2015(у школі працює44 педагогів)2015-2016( у школі працює43 педагога)
АБВАБВАБВ
21(43,5%)16(35,2%)9(19,5%)21(47,7%)17(38,6%)6(13,6%)22(51,1%)11(25,6%)10(23,2%)

Динаміка розвитку свідчить про результативність методичної роботи.

Удосконалюються різноманітні форми методичної роботи під час вивчення досвіду атестуємих педагогів.

2013-2014(у школі працює 46 педагога)2014-2015( у школі працює 44 педагогів)2015-2016(у школі працює 43 педагога)
Пройшли курсову перепідготовкуАтестованоПройшли курсову перепідготовкуАтестованоПройшли курсову перепідготовкуАтестовано
10(21,7%)8(17,4%)15(34%)6(13,6%)9(21%)10(23,2%)

За роки реалізації науково-методичної проблеми школи (ІІІ етап) атестовано 24 педагогічних працівника. Динаміка розвитку ( 39,5% зростання підвищення кваліфікаційних категорій, 13,2% присвоєння педагогічних звань) свідчить про результативність роботи.

Усі види нагород і заохочення обов’язково враховують не тільки добросовісну працю, а й новаторство вчителя, його творче ставлення до своїх обов’язків, результативність роботи зі здібними та обдарованими учнями.

2013-2014(у школі працює 46 педагога)2014-2015(у школі працює 44 педагогів)2015-2016 ( у школі працює43 педагога)
Грамоти міськуоГрамоти облуоГрамоти МОНВідмінник освіти УкраїниГрамоти міськуоГрамоти облуоГрамоти МОНВідмінник освіти УкраїниГрамоти міськуоГрамотиоблуоГрамоти МОНВідмінник освіти України
1430,4%613%24,5%14,6%1840,9%1125%24,5%12,3%-1534%24,6%12,4%

Адміністрація школи засобами методичної роботи на основі впровадження інноваційних технологій здійснює виховання кадрів в дусі методичної культури, педагогічної культури.

На третьому етапі роботи по реалізації науково-методичної проблеми школи у педагогів було сформовано інтерес до проблеми, психологічну готовність працювати над нею, створено інноваційне середовище, виділено питання для роботи творчих груп:

 • «Шляхи вдосконалення профільної освіти в умовах загальноосвітньої школи» (кер. Голдирєва В.В.)
 • «Створення освітнього середовища для формування інтелекту, креативності, міцних базових знань старшокласників та підготовка до ЗНО» (кер. Груба С.М.)
 • «Використання інформаційних технологій у виховному процесі школи» (кер. Хоролець Т.В.)

Робота з підвищення професійної компетентності вчителів, ефективності, якості педагогічної праці в поточному році проводилася відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів методичних підрозділів. В цілому методична робота була сконцентрована навколо реалізації завдань І етапу нової науково-методичної проблеми міста «Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагога», та єдиної шкільної методичної проблеми «Удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності вчителя» (ІІІ етап)

ІІІ –ІУ етапи реалізації шкільної проблеми – етап апробації (2015-2017 рр.) дозволив методичним підрозділам, педагогам школи дібрати та дослідити інформаційний матеріал про різні форми підвищення професійної компетентності:

Обмін досвідом:

 • Методичні діалоги «Я роблю так…» (Набокова І.І., Садова А.С., Груба С.М., Хіль І.І.)
 • Конкурс «Кабінет – творча лабораторія учителя» (кращим визнано кабінет математики № 34, зав. Боглаєва М.Б., )
 • Круглий стіл «Педагогічний супровід школярів на шляху впровадження нових Державних стандартів»
 • Альбом-естафета «Історія успіху мого учня», «Історія успіху мого класного колективу»
 • Семінар-практикум «Інноваційні підходи до навчання і виховання молодших школярів»

Консультування:

 • «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу (ЗД з НВР Вовк Л.В.)
 • «Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу» (ЗД з НВР Ісаєва Т.О.)
 • Створення інформаційного середовища в початковій школі (старший учитель початкових класів Матвєєня Л.М.)
 • Інтегровані уроки в початковій школі (учитель-методист Іванова Т.Н.)
 • «Впровадження ІКТ на уроках англійської мови у початковій ланці» (Ольховик І.С.)
 • «Розвиток креативності молодших школярів на уроках англійської мови» (Авраменко К.В.)

Адресна допомога:

 • Відвідування молодими вчителями – предметниками семінару – практикуму на тему «Особливі викладання в початковій школі» (старший учитель Набокова І.І.)
 • Робота школи молодого учителя (кер. учитель-методист, ЗД з НМР Ісаєва Т.О.)
 • Ведення індивідуального щоденника самоосвіти
 • Методичний проект «Індивідуальний методичний супровід молодого учителя»

Популяризація педагогічного досвіду:

 • Методична рада зібрала й узагальнила матеріали «Форми навчання у школі»,

«Початкова школа – на шляху реформування»

 • Презентація спільної роботи вчителів-наставників із вчителями - стажерами «Удосконалення форм і методів методичної роботи в умовах інноваційної діяльності учителя школи»
 • Міський ПДС вчителів англійської мови «Навчання лексики з урахуванням вікових особливостей учнів» (квітень 2016 , кер. Авраменко К.В, Ольховик І.С.)
 • ПДС вчителів української мови та літератури «Шляхи реалізації виховного потенціалу сучасного уроку української мови та літератури» (квітень 2016 р.. кер. Груба С.М., Румега О.Г.)
 • Майстер-клас для вчителів географії міста «Реалізація компетентнісного підходу при викладанні географії» ( грудень 2015 р., старший учитель Щетиніна М.О.)
 • Тренінгові вправи з вчителями груп «А», «Б». «В» - «Я йду на урок»
 • Міський семінар для вчителів географії «Формування географічної компетентності в учнів через активізацію їхньої пізнавальної активності» (Щетиніна М.О.)
 • Участь у міській педагогічній виставці «
 • Міський семінар на базі початкової школи «Інноваційні підходи до вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій ланці»

Реалізація Програми розвитку Мелітопольської загальної школи І-ІІІ ступенів №6 Мелітопольської міської ради Запорізької області передбачає роботу навчального закладу за програмою «Обдарована дитина», Програмою «Впровадження нових Державних стандартів освіти», Програмою Інформатизації, Програмою роботи над науково-методичною проблемою школи «Удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності вчителя (2013-2018рр.), інноваційними програмами школи І ступеню: «Наступність. Адаптація», «Умій учитися», «Паростки надії»(2015-2018 рр.) Серед основних умов реалізації Програми розвитку є нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу, методичної роботи з педагогічними кадрами, матеріально-технічної бази тощо.

Розроблено пам’ятки, буклети, методичні вісники «Впровадження нових Державних стандартів в роботу вчителів природно-гуманітарного циклу» (Щетиніна М.О.), «Нові Державні стандарти загальної початкової освіти в роботі вчителів початкової ланки» (Іванова Т.Н.)

Впроваджуються інноваційні технології:

 • Управлінська діяльність
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в системі методичної роботи ЗНЗ»
 • «Ресурсний підхід в управлінні розвитком школи» (В.М.Лізинський)
 • «Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини у школі»
 • Навчальна діяльність
 • Інтерактивні форми та методи роботи
 • Проектна технологія
 • Здоров’язберігаюча технологія
 • Технологія ігрового навчання
 • Технологія створення ситуації успіху
 • «Хмарні технології»
 • Диференціація та індивідуалізація навчання особистісно-зорієнтована технологія
 • Театральна педагогіка
 • Компетентнісний підхід
 • Виховна робота
 • Технологія диференціації виховного процесу
 • Розвиток критичного мислення
 • Технологічне створення ситуації успіху
 • Технологія колективних творчих справ
 • Здоров’язберігаючі технології
 • Інформаційно-комунікаційні технології

Підсумки роботи над проблемними питаннями, результати впровадження новітніх педагогічних технологій періодично розглядаються на засіданнях шкільної МР:

 • Методичне забезпечення впровадження нових Державних стандартів;
 • Діяльність адміністрації школи щодо впровадження Концепції Національно-патріотичного виховання
 • Підвищення рівня управлінсько-методичного забезпечення адаптаційного періоду учнів

1-х класів через упровадження сучасних освітніх технологій.

 • Інноваційна діяльність вчителів суспільно-гуманітаних дисциплін.

Шкільний методичний кабінет сприяв організації самоосвіти вчителів. На допомогу вчителю одержується електроні фахові журнали з усіх предметів навчального плану, виховної роботи, 8 передплатних періодичних видань (газета, журнали), що значно більше ніж у минулому році. Працювали рубрики «Сучасний урок», «Реалізація завдань науково-методичних проблем міста і школи», «На допомогу самоосвіті вчителя», «Атестаційна робота в школі». Методичний актив випустив 2 методичних вісника, методичні рекомендації «10 кроків атестуємого учителя», «Молодому учителю», «Впровадження нових Державних стандартів. Модель випускника школи І-ІІІ ступенів». Подовжено збір матеріалів методичної естафети «Історія успіху мого учня», «Історія успіху мого класного колективу», проектної діяльності.

Належне місце в системі методичної роботи відводилося шкільним МО (6). Їх структура зазнала змін, але на спільних засіданнях МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури; англійської, французької мови, хімії, біології, географії, історії розглядалися проблемні питання міста, школи, області. Системний підхід до організації методичної роботи з педагогічним кадрами у цьому методичному підрозділі дав позитивні результати:

 • Оновлено професійні знання;
 • Опановано нові педагогічні технології
 • Зросла роль творчої особистості учителя;
 • Підвищився рівень професійної компетентності педагогів;

В умовах модернізації освіти сформувався особистісно-зорієнтований вчитель, який здатний здійснювати особистісно-орієнтоване навчання і забезпечувати результативність навчально-виховного процесу.

За підсумками 2015-2016 н.р. покращилася робота МО вчителів іноземної мови (кер.Корнієнко Н.В.), вчителів фізичної культури (кер. Пашко М.Г.)

Незмінно високий рівень методичної роботи у 2016-2017 н.р.показують ШМО вчителів початкових класів (Сивун О.С.) , природничо – суспільно – гуманітарного циклу (Черкасова Л.В.), української мови та літератури (Груба С.М.). Результативність роботи з педагогічними кадрами МО в повній мірі залежала від професійної компетентності керівників шкільних методичних підрозділів.

Слід відмітити керівників динамічних, творчих груп, проектної команди (Голдирєва В.В., Груба С.М., Матвєєня Л.М, Вовк Л.В.(2015-2016 рр.),

(Ольховик І.С., Коновальчук О.Й., Груба С.М., Садова А.С., Киченко )О.В.(2016-2017 рр.)

Кращі педагоги-майстри презентують роботу МО на засіданнях Шкільної методичної ради:

 • Розгляд та схвалення досвіду роботи, розроблених методичних рекомендацій учителя-методиста початкових класів Іванової Т.Н. «Психолого-педагогічна підтримка та супровід учнів 1-х. 2-х класів в умовах впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти до школи»
 • Спільна робота шкільного психолога, соціального педагога класних керівників 1-х кл. щодо підтримки психолого-педагогічного супроводу учнів 1А, 1Б кл.в період адаптації до навчання в умовах впровадження нового Державного стандарту у школі І ступеню , із досвіду роботи
 • Підготовка випускників 11-го класу до ЗНО з української мови та літератури (Груба С.М.)
 • Профільне навчання (хіміко-технологічний профіль). Успіхи та проблеми (Черкасова Л.В.)
 • Початкова школа на шляху реформування. «Рік за роком – день за днем»

На засіданнях педагогічної ради

 • Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у школі

І ступеню. Перші успіхи та проблеми (протокол № 6 від 12.03.2015 р.)

 • Педрада – презентація методичної естафети «Історія успіху мого учня. Робота зі здібними та обдарованими школярами» (протокол № 4 від 23.02.2016 р.)
 • Результати навчальних досягнень учнів школи І ступеню за І семестр 2015-

2016 н.р. (протокол № 3 від 18.01.2016 р.)

 • Наступність та перспективність в роботі ДНЗ № 26 початкової ланки, школи ІІ ступеню ( грудень 2016 р. Протокол № 2)

Під час творчих звітів

- «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес початкової школи» - старший учитель Набокова І.І.

- «Інтегровані уроки у 1-4 –х класах» (учитель-методист початкових класів Іванова Т.Н.)

- «Здоров’язберігаючі технології на уроках фізичної культури та в позаурочній роботі» (старший учитель фізичної культури Пашко М.Г.)

- «ІКТ на уроках біології» (спеціаліст вищої категорії Голдирєва В.В.)

- «Ігрові технології та театралізація на уроках французької мови в початкових класах» (старший учитель французької мови Корнієнко Н.В.)

Значна увага методичної ради і предметних методичних об’єднань зосереджена на підготовці і проведенні методичних декад, під час яких свою майстерність демонструють вчителі-майстри і молоді педагоги. Традиційно цікавими в школі є декада творчих здобутків молодого учителя «На шляху до досконалості», конкурс вчителів, спеціалістів вищої категорії «Я іду на урок», огляд «Кабінет – творча лабораторія учителя», презентації проекту «Здоров’язберігаючі технології».

Адміністрація школи засобами методичної роботи на основі впровадження інноваційних технологій здійснює виховання кадрів в дусі методичної культури, педагогічної культури. Творчий учитель завжди на видноті у школі.

Педагогічний колектив школи щедро ділиться досвідом з педагогами міста і району. На базі школи пройшли відкриті методичні заходи (семінари-практикуми, ПДС, майстер-клас):

 • Різноманітність комах. Роль комах в природі та житті людини» (семінар-практикум вчителів біології - 2016 р.)
 • «Хмарні технології на уроках у початковій школі» (2015-2016 рр).
 • «Колове тренування на уроках фізичної культури»
 • Майстер-клас «Естетичне виховання молодших школярів на уроках хореографії та ритміки» (2016 р.).
 • Майстер-клас для вчителів географії міста «Діяльнісний підхід до навчання і виховання школярів на уроках географії» (2016 р.)
 • ПДС вчителів іноземної мови (англійська мова) квітень 2016 р.
 • ПДС вчителів української мови та літератури (квітень 2016 р.)

Відбувається підготовка до проведення міського семінару ЗД з НВР з початкової освіти «Інноваційні підходи до вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій ланці», який школа проведе у форматі Методичної Галереї (2017 р.)

Робота з атестації вчителів передбачається річним планом роботи школи, де заплановано організаційну роботу з колективом та різноманітні форми внутрішкільного контролю за станом роботи атестуємих педагогів протягом навчального року. Шкільна атестаційна комісія до складу якої входять кращі педагоги школи має досвід, систему та чіткість у відстеженні, експертизі, методичному супроводі роботи вчителів, що атестуються. Атестовано у 2015 – 2016 н.р. 10 вчителів які підвищили кваліфікаційну категорію, проходить атестація 6 педагогів(2016-2017 н.р.). Аналіз роботи вчителів, що проходять атестацію свідчить про те, що вони ведуть значну роботу, яка спрямована на самоосвіту, інноваційну діяльність та підвищення якості викладання і результативності навчання.

Процеси модернізації змісту освіти, нові пріоритети в освітній політиці (якість освіти, її доступність, ефективні умови управління), зміни концептуальних орієнтирів спонукають до пошуку інноваційних підходів до методичної діяльності та управління системою освіти, створенню гнучкої і демократичної структури методичної роботи, гуманної управлінської системи, що мотивує розвиток креативних здібностей педагогів, пізнавально-ціннісних інтересів та професійний саморозвиток особистості.

Програма розвитку Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Мелітопольської міської ради Запорізької області спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, підвищення якості освіти, розвитку успішної особистості через професійну компетентність педагогів.

Кiлькiсть переглядiв: 523

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Мелітопольська загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. № 6

вулиця Монастирська, 185,
72319, Запорізька область, місто Мелітополь,
Україна

Дата останньої зміни 16 Червня 2021

Фотогалерея